Home Podmínky přijetí do kurzu

Podmínky příjetí do kurzu

Pro přihlášení do autoškoly je zapotřebí vyplnit žádost (tisk oboustranně) a zdravotní posudek, který je zapotřebí potvrdit jedině od praktického lékaře!!! Zdravotní posudek nesmí být starší 3 měsíce od podání žádosti v autoškole.


Podmínky přijetí k výuce a výcviku od 19.1.2013

1-Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která

a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,

b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona2a), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

c) není nezpůsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona2a),

e) splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon2a),

f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

2-Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve škole připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným) předmětem, mohou být zařazeni do výuky a výcviku nejdříve 2 roky před dosažením předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.2a) Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení výuky a výcviku, a to i před dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. Uvedené školy pak mohou výuku a výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu §16 odst.1, přičemž při kombinaci skupin vozidel uvedených v §15 odst.1 lze přidružit i skupinu C nebo C1.
3-Žádost o přijetí k výuce a výcviku obsahuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele,

b) adresu bydliště žadatele,

c) datum narození žadatele,

d) skupinu vozidel, pro kterou již je žadatel držitelem řidičského oprávnění,

e) skupinu vozidel, pro kterou žadatel žádá o přijetí k výuce a výcviku.

4-K žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.
5-Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm.e) a f) dokládá žadatel čestným prohlášením.
6-Vzor žádosti o přijetí k výuce a výcviku stanoví prováděcí předpis.


Věková hranice a omezení skupin

AM od 15 let

motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

1.dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšující 50cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
2.tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšující 50cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
3.čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšující 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

A1 od 16 let

1.lehké motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125cm3 
2.tříkolová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

A2 od 18 let

motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnost nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

A od 24 let

1.motocykly s postaním vozíkem nebo bez něj

2.tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW (postačuje 21 let)

3.v případě rozšíření z A2, dva roky praxe, věková hranice snížena na 20 let

B1 od 17 let

motorová vozidla do 550 kg do 45 km/h nebo nad 50 cm3

B od 18 let

motorová vozidla do 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojen přívěs o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, největší povolená hmotnost soupravy nesmí převýšit 3.500 kg

B+E od 18 let

přípojné vozidlo nad 750 kg k osobnímu automobilu do 3,5t

T od 17 let

traktory a samojízdné pracovní stroje

C1 od 18 let

motorová vozidla nad 3500 kg do 7500 kg

C od 21 let

motorová vozidla nad 3500 kg

C+E od 21 let

přípojné vozidlo nad 750kg k nákladnímu automobilu nad 3,5t

D od 24 let

autobus s 8 místy k sezení kromě místa řidiče

Plánování jízd

Plánování jízd

Facebook Autoškola

Doporučené odkazy

ONLINE TESTY - http://etesty2.mdcr.cz/

Dopravní psycholog - www.psychologickapraxe.net